E-Covid-19 Report

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน

ประชาสัมพันธ์

image
การปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
image
ช่องทางรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ C-Band (จานโปร่ง) เพื่อการศึกษา
image
ช่องทางรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-Band เพื่อการศึกษา
image
ช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
image
การจัดการศึกษาทางไกล 6 ช่องทางการรับชม

การดำเนินการ

image
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

แพลตฟอร์มด้านการศึกษา

image

"โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้"
เรียนรู้วิธีการจัดการสอนออนไลน์กับกระทรวงศึกษาธิการและแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก

ช่องรายการ